Birlik Haber-Sen TRT'yi Ziyaret Etti!

Tarih : 20 Temmuz 2018, Cuma 16:18 Son Güncelleme : 20 Temmuz 2018, Cuma 16:18
Birlik Haber-Sen TRT'yi Ziyaret Etti!

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Genel Başkan Vekili Gürbüz İnaltekin, Genel Başkan Yardımcıları Cengiz Bekar, Ahmet Karagöz, Cüneyt Özban, TRT Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile TRT Genel Müdürlüğünü ziyarete ederek Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun ile görüştüler.

Kaynak : Medya Alemi Editör : Medya Alemi

TRT’de son dönemde çıkan KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile yaşanacak değişiklikler üzerine konuşan Birlik Haber-Sen Heyeti, personelin düşüncelerini iletti ve yeni dönemde beklenen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Görüşmede kararnamenin başlıca maddelerini değerlendiren Budak, teşvik getirilmesini olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Emekli olmak istemeyenlerin havuza gönderilmesini yanlış bulduklarının dile getiren Genel Başkan Budak, taşra teşkilatlarının TRT için önemli yapılar olduğunu ve kapatılmasına karşı olduklarını vurguladı. İhtiyaç fazlası personel konusunda değerlendirmelerde bulunan Budak, bu personellerin tespiti için somut kriterler getirilmesinin önemli bir husus olduğunu söyledi. Özel hukuk hükümlerine tabi personelin iş güvencesi, mali hakları ve sendikal haklarının korunup kollanması konusunun da önem arz ettiğini ileten Budak, yapılan her çalışmanın personel üzerinde yaratacağı etkiler üzerine açıklamalarda bulundu.

Çıkan kararname ile sistemle ilgili birçok soru işaretinin bulunduğunun altını çizen Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Budak, bu durumun çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olduğunu ve olumsuz yönde etkilediğini belirterek bu konu hakkında çalışanların ve sendikanın beklentilerini içeren bir raporu TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun beye rapor iletti.

NOT: Önümüzdeki günlerde tüm TRT personeli ile büyük bir toplantı gerçekleştirilecektir. Toplantı sırasında çalışanlara bilgi verilecek ve konu hakkında nasıl hareket edileceğine ilişkin hep beraber karar verilecektir. Toplantını günü, saati ve yeri siz çalışanlara duyurulacaktır.


İletilen raporun detayları şu şekilde:

703 SAYILI KHK HAKKINDA

Malumunuz olduğu üzere 09.07.2018 tarihli yayınlanan 703 sayılı KHK ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü kanununda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile ;


1-TRT Kurumu Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.

2- Kurumda,"Sözleşmeli Personel " ibaresi kaldırılmış yerine "Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel" ibaresi getirilmiştir.

3- KHK’ ya yapılan ekleme ile Emekliliğe Teşvik getirilmiştir. Getirilen teşvik;

a) Yaş haddinden emekliliğine 1 yıldan az kalanlar hariç tutulmak kaydıyla emekliliğine 1 - 5 yıl arası kalanlara %30 oranında fazla emekli ikramiyesi verilmesi,

b) Yaş haddinden emekliliğine 5 yıldan fazla kalanlara ise emekli ikramiyesinin % 50 fazlası ödenecektir.

4- TRT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 1 yıl içinde belirlenen ihtiyaç fazlası personeli Personel Dairesi Başkanlığına bildirerek DEVLET PERSONEL HAVUZUNA naklini sağlayacaktır. Nakle tabi ihtiyaç fazlası personel hangi ilde görev yapıyorsa o ile ataması yapılacaktır. O ilde kadrosu yoksa personelin talep ettiği 3 ilden birisine ataması yapılacaktır. Nakli yapılan personellerin TRT’ deki bütün hakları korunacaktır.

5- TRT Genel Müdürlüğü hem kadrolu hem de şirket üzerinden personel alacaktır .

6 - Kurum Kadro Karşılığı sözleşmeli personel çalıştırabilir. Personele sağlanacak her türlü mali ve sosyal haklara ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenecektir.

7 - Yönetim Kurulu, kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabilecek. Kurumun personeli bu şirketler ile ortak olduğu şirketlere Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi olarak görevlendirebilecektir.

Sonuç ve Yorum

Birinci maddeden itibaren yorumlayacak olursak;

1 – Daha önce Başbakan Yardımcısına bağlı olan kurum yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte Başbakanlığın kaldırılması nedeniyle Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.

2 – Kurumda daha önce “ Sözleşmeli” olarak tabir edilen personellerin isimleri değiştirilmiş ve yeni bir isimle adlandırılmıştır. Bu personellerle ilgili yorum yapabilmek için Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personelin çalıştırılma usul,esas, mali ve sosyal haklarına dair çıkarılacak yönetmelikleri görmek gereklidir.

3 – Emekliliğe Teşvik : Bu hükümde emekliliğe haiz olup teşvikten yararlanarak emekli olmak istemeyen personellerle ilgili kurumun ne tür bir tasarruf uygulayacağının net olarak ifade edilmemesi hatta daha açık bir ifadeyle emekliliği kabul etmeyenlerin DEVLET PERSONEL HAVUZUNA gönderilip gönderilmeyeceğinin açıkca çalışanlara bildirilmesi gerekmektedir. Bu hükümle ilgili açıklama yapıldığı takdirde personel arasındaki tedirginlik ve huzursuzluk giderilmiş olacak ve hatta teşvikten yararlanan personel sayısı artabilecektir.

4 - DEVLET PERSONEL HAVUZU: Oluşan tereddütler şu şekildedir ;

a - ) Emekliliğe haiz olup teşvikten yararlanarak emekli olmak istemeyen personellerle ilgili kurumun ne tür bir tasarruf uygulayacağının net olarak ifade edilmemesi hatta daha açık bir ifadeyle emekliliği kabul etmeyenlerin DEVLET PERSONEL HAVUZUNA gönderilip gönderilmeyeceğinin açıkca çalışanlara bildirilmediği,

b - ) Nakle tabi ihtiyaç fazlası personelin tespitinin net kriterler üzerinden belirtilmemesi tüm personel arasında tedirginliğe sebep olmaktadır, bu tedirginliğin giderilmesi için TRT Yönetim kurulunca belirlenecek kriterlerin yetkili sendika ile de istişare edilerek belirlenmesi ileride doğabilecek hukuki problemlerin engellenmesini sağlayacaktır.

c - ) Görevine son verilen Müdür ve üstü pozisyonlarda görev yapan yöneticilerin Nakle Tabi Personel arasına dahil edilip edilmeyeceği net olarak ifade edilmediğinden bu pozisyonlarda çalışanlarla ilgili yapılacak olan düzenlemelerde yetkili sendika ile istişarelerde bulunulması gerekmektedir.

5 ve 6. Maddeler de belirtilen personel alımları TRT Genel Müdürlüğü uhdesinde gerçekleştirilmesi planlanıyor ise – yaptığımız araştırmalarda Devlet Personel Başkanlığı üzerinden çok sayıda kamu görevlisinin TRT’ ye geçiş için müracaat ettiği bilinmektedir- kurum personelinin ihtiyaç fazlası nakle tabi personel olarak görülüp Devlet Personel Havuzuna gönderilmesindeki neden anlaşılamamaktadır. Bu nedenle Personelin Havuza gönderilmemesi ve başka kurumlardan personel geçişinin engellenmesi mevcut personelden istifade etmek için ihtiyaç duyulan birimlerin belirlenerek bu personellerle eğitim verilip buralarda değerlendirilmesi hem kurum aidiyeti olan personellerin elde tutulmasını hem de yapılan işlerde performans ve verimliliğin artmasını sağlayacaktır.

7 - ) Kurulacak olan şirketlerde kurum personelinden bu işi yapabilecek düzeyde olanların değerlendirilmesi uygun olmakla birlikte kurum bünyesinde görev yapan çok sayıdaki taşeronlarında bu şirketlere aktarılarak değerlendirilmesi kurum adına üst düzeyde fayda sağlayacaktır.

Son söz olarak personelin DEVLET PERSONEL HAVUZUNA gönderilmesi düşünülmemelidir şöyleki; TRT kurumu ülkenin en köklü yayın kuruluşu olmasının yanı sıra yetişmiş eleman anlamında tüm kamuoyunca bir okul olarak da değerlendirildiğinden ve bu okul çalışanlarının hizmet yılı ve yaşı her ne kadar büyük ve fazla olursa olsun belli yaş üzeri çalışanlar ile alakalı olarak bir tasarruf düşünülüyor ise bu personelin başka kuruma gönderilmesi halinde TRT kurumu çok ciddi anlamda bilgi, tecrübe ve performans kaybına uğrayabilecektir. Bu yaş aralığındaki çalışanların başka bir yere gönderilmesinden ziyade mesleği, diploması, çalıştığı alan göz önüne alınıp kurumda istihdamına devamının sağlanması gerekmektedir.

TRT’ nin taşra teşkilatları bulunduğu ilin kültürünün ve geleneklerinin yaşatılmasında, siyasi ve ekonomik yapısının ülke geneline yansıtılmasında büyük önem taşıdığından taşra teşkilatlarının küçültülmesinden ziyade desteklenerek iş hacminin artırılması yolu personel istihdamının sağlanması o yörenin ekonomik , sosyal ve siyasi zeminine hakim olunabilmesi adına büyük katkı sağlayacaktır.

Bizim bakış açımıza göre TRT kurumunda fazla personel bulunmasından ziyade personelin doğru ve etkin yerlerde çalıştırılmaması, kadro tanımı dışında görevlerde çalıştırılması fazla personel olduğu görünümüne neden olmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi için personele yaptığı işin kadrosunun verilmesi kadro şişkinliğini ortadan kaldıracaktır.

Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personelin sendikal, mali ve sosyal haklarının belirlenmesi sürecinde yetkili sendikanın da fikirlerinin alınarak oluşturulması kurum ve çalışanlar adına fayda sağlayacaktır.

Bu doğrultuda Cumhuriyetimizin 100. yılında TRT’ nin Dünyanın en çok izlenen ilk üç televizyon kanalı içerisinde olması adına yapılan çalışmalarda kurumu bu seviyeye getirecek çalışanları temsilen yetkili sendikanın da görüşlerinin alınarak hamle yapılması bu hedefleri tutturmada daha sağlam ilerleme sağlanmasını kaçınılmaz hale getirecektir.