Kış Aylarında Grip Olursak Ne Yapmalıyız ?

Tarih : 22 Ekim 2019, Salı 11:21 Son Güncelleme : 22 Ekim 2019, Salı 11:21
Kış Aylarında Grip Olursak Ne Yapmalıyız ?

Bu aralar pek çok kişi gripten mustarip. Havaların soğumasıyla grip vakaları normal karşılanabiliyor ama yazın da grip olan insan sayısı hiç az değil. Sıkça kapımızı çalan grip genellikle soğuk algınlığıyla karıştırılıyor. İşte gribe dair bilinmesi gerekenler

Kaynak : Medya Alemi Editör : Medya Alemi

Bitki çayları ve vitamin korur mu?

An­ti­bi­yo­tik gri­bal in­fek­si­yon­lar da as­la kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Bit­ki çay­la­rı­nın, C vi­ta­mi­ni­nin ve di­ğer özel be­sin­le­rin her­han­gi bir olum­lu et­ki­si söz ko­nu­su de­ğil­dir. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni tak­vi­ye et­mek için or­ga­nik, ta­ze seb­ze ve mey­ve­le­ri bol tü­ket­mek, öğün at­la­ma­mak önem­li­dir. Mev­sim dı­şı seb­ze ve mey­ve tü­ke­til­me­me­li­dir.

Grip aşısı kimlere yapılmamalıdır?

AŞIDAN son­ra or­ta­la­ma iki haf­ta­lık bir sü­re­de et­ki or­ta­ya çı­kar. Ge­çen grip mev­si­min­de en sık has­ta­lık yap­mış olan 3 grip virüsü Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü ta­ra­fın­dan sap­ta­nır ve bu­na yö­ne­lik aşı ge­liş­ti­ri­lir. Aşı sa­de­ce 3 virüs tipine kar­şı et­ki­li­dir. Ateş­li has­ta­lı­ğı olan­lar, yu­mur­ta aler­ji­si olan­lar, 6 ay­dan kü­çük be­bek­le­re aşı öne­ril­me­mek­te­dir.

Kimler risk altında?

65 yaş üzerindeki kişiler, bakım ve huzur evlerinde kalanlar, kronik hastalığı olanlar (KOAH, astım, kalp yetersizliği, nörolojik hastalık, böbrek hastalığı, kanser, kanser tedavisi olanlar, diyabet hastaları) çocuklar, hamileler ve sağlık personeli riskli gruplardır.

Nasıl bulaşır?

To­ka­laş­ma, baş­ka­sı­nın eş­ya­sı­na (bar­dak, el­bi­se, ev eş­ya­sı) do­kun­ma gi­bi du­rum­lar­da vi­rüs he­men baş­ka bir ge­çiş yo­lu bu­lur. So­ğuk al­gın­lı­ğı­na ya­ka­la­nan bir ki­şi in­san­la­rın bu­lun­du­ğu or­tam­lar­da virüsü yayabilir.